Com crear una penya?

 

Logo FCPEA continuació trobareu la informació necessària i els requisits mínims exigits per tal de poder crear una penya oficial del RCD Espanyol.

1. Contactar amb la FCPE:

Els socis i aficionats del RCD Espanyol que desitgin crear una Penya hauran de posar-se en contacte amb la FCPE per tal d’iniciar els passos necessaris. Per a fer-ho, cal enviar un correu electrònic a info@fcpe.cat o trucar al 685 827 000.

2. Requisits per crear una Penya:

a) Els socis i aficionats del RCD Espanyol que desitgin crear una Penya hauran d’omplir el Formulari d’alta i configurar una Junta Directiva Fundacional.

  • En el cas de que la Penya sigui creada a Catalunya, la Junta Directiva Fundacional haurà de tenir un mínim de 5 membres (1 president, 1 vicepresident, 1 secretari, 1 tresorer i 1 vocal), dels quals un mínim del 75% han de ser socis del RCD Espanyol entre els que han d’estar el president i el vicepresident.
  • En el cas de que la Penya sigui creada a la resta de l’Estat Espanyol, la Junta Directiva haurà de tenir un mínim de 3 membres (1 president, 1 secretari i 1 tresorer), i com a mínim el president, ha de ser soci del RCD Espanyol.
  • En el cas de que la Penya sigui creada a l’estranger, la Junta Directiva haurà de tenir un mínim de 3 membres (1 president, 1 secretari i 1 tresorer) i com a mínim el president ha de ser soci del RCD Espanyol.
  • El nom i l’escut de la Penya serà revisat i restarà a l’espera de l’aprovació del Club i de la FCPE. Ja que no pot faltar a la imatge i perjudicar el bon nom del RCD Espanyol.

Aquestes condicions es mantindran obligatòriament en la configuració de les futures Juntes Directives.
Totes les modificacions de les Juntes Directives de les Penyes hauran de ser comunicades a la FCPE, així com les variacions de les dades de contacte, adreces, locals socials, etc.
Les quotes anuals (any natural) a la FCPE són, a l’any 2011, de 50 € per a les Penyes de Catalunya i de 20 € per a la resta de Penyes.

b) S’hauran de complir els requisits d’Associacions de la Generalitat de Catalunya en el cas de que la Penya sigui creada en aquest territori, o de les diferents Comunitats Autònomes en el cas de que sigui creada a la resta de l’Estat Espanyol.
En el cas de que la Penya sigui creada a l’estranger s’haurà de sol•licitar informació a les diferents ambaixades espanyoles. Sempre s’hauran d’abonar les taxes corresponents a cada Organisme.
En tots els casos Catalunya, Espanya i estranger. Han de presentar l’acta fundacional amb noms, DNI i adreces dels membres de la Junta i també comunicar per escrit tots els canvis de Junta.

c) Presentar la documentació anterior a la FCPE i abonar la quota anual corresponent.

d) Un cop la Penya ja està donada d’alta ja es considerarà com a Penya oficial del RCD Espanyol i pot iniciar les seves activitats.

e) Les Penyes hauran de vendre a l’any un mínim d’un talonari de loteria de la FCPE.

f) Les Penyes no adscrites a la FCPE no seran considerades com a Penyes oficials del Club.

g) No seran acceptades com a Penyes per part de la FCPE ni del Club les que no tinguin com a principal objectiu el suport al RCD Espanyol i els seus valors, ni les que facin ostentació d’ideologies polítiques de qualsevol tipus o que incitin a la violència.
De la mateixa manera que podran ser expulsades pels mateixos motius i pels que marquen els nostres Estatuts.

h) Nomenar un interlocutor vàlid per parlar amb la FCPE per tal d’evitar errors en la comunicació.